SHITO-KAI MURAYAMA U.S.A.

JKF KARATEDO SHITOKAI U.S.A. SHITO-RYU KARATE

Self-confidence, Awareness & Discipline through self-defense training!